Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu společnosti Redandroid.cz s.r.o.
provozovaného na www.redandroid.cz

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi dodavatelem/prodávajícím a odběratelem/kupujícím.
1.2 Odběratel podáním objednávky stvrzuje, že je se zněním VOP seznámen a souhlasí s nimi. O tomto úkonu je navíc před odesláním objednávky znovu informován a má možnost včas proces objednávky nedokončit, nebude-li s VOP souhlasit.
1.3 Právní vztahy dodavatele s odběratelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., resp. zákona č. 634/1992 Sb., jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
1.4 V případě, že se některý bod těchto VOP ukáže jako neplatný vzhledem k objektivním okolnostem, příp. se neplatným stane na základě změny právních předpisů, nemá to vliv na platnost zbývajících bodů těchto VOP.

2. Vymezení pojmů

2.1 Dodavatel a/nebo prodávající je obchodní společnost Redandroid.cz s.r.o. se sídlem v Zlatá, ulice Zlatá 112, IČO 04239016 DIČ 04239016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244634
2.2 Odběratel a/nebo kupující je
2.2.1 - spotřebitel, tedy plnoletá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci podnikatelské činnosti a jejíž trvalé bydliště se nachází na území České republiky
nebo
2.2.2 - právnická osoba, či fyzická osoba - podnikatel, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a jejíž sídlo se nachází na území České republiky

2.3 Prodávající je plátcem DPH

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 K návrhu kupní smlouvy dochází vystavením nabídky v internetovém obchodě dodavatele.
3.2 K uzavření kupní smlouvy dochází po odeslání objednávky kupujícím.
3.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí

4.1 V případě, že je odběratelem spotřebitel podle bodu 2.2.1 VOP, má odběratel při uzavření kupní smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku nárok na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
4.1.1 V tomto případě je kupující povinen nejpozději 14. den od převzetí věci doručit prodávajícímu písemné odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení zde) s uvedením čísla účtu, na který má být částka z opravného daňového dokladu podle bodu 4.1.2 vrácena a vracené zboží bez známek užívání. Kupní smlouva se tímto případem od počátku ruší.
4.1.2 Dodavatel zboží překontroluje a vystaví opravný daňový doklad na kupní cenu zboží, příp. jiné zákonem vyžadované položky (zejm. podle § 1832 občanského zákoníku), poníženou o prokazatelné náklady na uvedení vraceného zboží do původního prodejního stavu, tedy náklady podle § 1833 občanského zákoníku.
4.1.3 Na vyžádání je odběratel povinen vrátit podepsanou jednu kopii dobropisu zpět dodavateli.
4.1.4 Dodavatel odešle vyplácenou částku odběrateli do 14 dnů od řádného uplatnění odstoupení podle bodu 4.1.1.
4.1.5 V případě, že náklady na znovuuvedení zboží do prodejního stavu přesáhnou kupní cenu zboží, je odběratel tuto povinnen uhradit dodavateli nejpozději v den splatnosti vydaného opravného daňového dokladu.
4.1.6 Náklady na vrácení zboží dodavateli podle bodu 4.1 nese odběratel.
4.1.7 Z nároku podle bodu 4.1 je vyloučena:
4.1.7.1 dodávka softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušením obalu nebo v případě elektronického doručení v případě vygenerování licenčního kódu přijal licenční ujednání výrobce softwaru
4.1.7.2 dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
4.1.7.3 dodávka zboží upraveného na přání kupujícího či zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a zboží, které nebylo v době objednávky skladem
4.1.7.4 dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4.1.7.5 dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
4.1.7.6 dodávka novin, periodik a časopisů
4.1.7.7 dodávka zboží zvláštního charakteru dle směrnice EU L 144/19 a EP 97/7/ES, pokud byl porušen obal
4.1.7.8 dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
4.1.7.9 dodávka digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy


5. Proces objednávky

5.1 Kupující si vybere požadované zboží v katalogu obchodu a vloží je do košíku v požadovaném množství.
5.2 Kupující bere na vědomí, že obrázky zboží uvedené u produktu jsou jen ilustrační a informativní. U některých položek je rovněž vyhrazena změna technické specifikace.
5.3 Po dokončení výběru zboží kupující projde objednávkovým procesem, ve kterém zadá svoje fakturační údaje, dodací adresu a vybere si způsob doručení a platby za zboží.

5.3.1 Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti GoPay, s.r.o.  Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.  Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
5.4 Před samotným odesláním objednávky je kupujícímu zobrazen souhrn objednávky s konečnou cenou.
5.5 V případě, že kupující souhlasí bezvýhradně se všemi údaji, uvedenými v souhrnu a dále s VOP prodejce, potvrdí souhlas kliknutím na tlačítko pro dokončení objednávky.
5.6 Objednávku je možné provést přes internetový obchod dodavatele prostřednictvím webových stránek, které provozuje na adrese https://www.redandroid.cz nebo portál www.heureka.cz. Ostatní formy objednávky (telefon, fax, e-mail, ...) může dodavatel povolit stálým odběratelům.
5.7 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto povinné údaje:
5.7.1 Jméno (příp. název firmy) a adresu
5.7.2 IČ a DIČ (jsou-li přiděleny a chce-li kupující jednat jako fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba)
5.7.3 Označení zboží, množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu
5.7.4 Formu dodání a úhrady
5.8 Odběratel je povinnen ihned po převzetí smluvního plnění zkontrolovat veškeré zboží a neprodleně, ještě v den převzetí plnění, nahlásit dodavateli všechny zjištěné vady a nedostatky. Pokud tak neučiní, pokládá se převzaté zboží za bezvadné.

 

6. Platební a dodací podmínky

6.1 Akceptovatelné způsoby úhrady a dopravy a jejich ceny jsou uvedeny na webu obchodu v příslušné sekci.
6.2 Dostupnost zboží je uváděna u každého zboží zvlášť.
6.3 Uváděnou dostupností se myslí předpokládané datum nebo doba naskladnění zboží.
6.4 Uvedená dostupnost je pouze orientační a může být prodloužena zásahem třetí osoby nebo vyšší moci, kterou nemůže dodavatel nijak ovlivnit.
6.5 Dodavatel si vyhrazuje právo na chyby ve skladové evidenci. V případě, že se tak stane a tato chyba bude mít za následek změnu dodací lhůty, bude o tom dodavatel neprodleně po zjištění informovat odběratele a navrhne mu řešení vzniklé situace.
6.6 Zboží, které je skladem, dodavatel odesílá zpravidla v den objednání nebo do 24 hodin, ve výjimečných případech do 3 pracovních dnů, přičemž prvním dnem se v tomto případě rozumí první pracovní den následující po dni objednání.
6.7 V případě, že se zásahem vyšší moci doba odeslání prodlouží, bude o této skutečnosti dodavatel informovat odběratele bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí.
6.8 Dodavatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit dodávky zboží v době, kterou s dostatečným předstihem uvede na hlavní stránce obchodu a/nebo v košíku u seznamu objednávaného zboží (typicky mezisváteční období na přelomu roku).
6.9 V případě zboží a služeb objednávaných vysloveně na prání odběratele nebo vyráběného/upravovaného podle jeho přání je dodací lhůta max. 90 dní. Odběratel může tuto dobu prodloužit informací na stránce produktu nebo po dohodě s odběratelem.
6.10 V případě, že bude nutné provést částečnou nebo celkovou refundaci, je tato prováděna na bankovní účet odběratele,
6.11 Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po odběrateli jiný, než jím vybraný způsob dopravy a úhrady, typicky změnit úhradu z dobírky na zálohu, v případě, že je odběratel nedůvěryhodný, jeho chování naznačuje úmysl poškodit dodavatele nebo v případě, že odběratel v minulosti porušil pravidla VOP.
6.12 Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat si poplatky za vyřízení objednávky. V tomto případě bude výše poplatků uvedena v sekci Způsoby úhrady a dopravy, a dále na ni bude zákazník upozorněn v průběhu procesu objednávky.
6.13 Dodavatel vylučuje dodatky a/nebo odchylky k objednávce, které podstatně nemění podmínky nabídky.

 

7. Ceny

7.1 Všechny ceny za zboží, dopravu a specifické druhy platby jsou uvedeny v katalogu a na webových stránek, které provozuje na adrese https://www.redandroid.cz. Ke všem cenám má kupující přístup bez omezení, tzn. všechny ceny jsou mu přístupné bez nutnosti předchozího zadávání osobních údajů.
7.2 Ve všech cenách zboží jsou již zahrnuty případné autorské poplatky a poplatky za historický elektroodpad.
7.3 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu a není u nich poznámka, že jde o zboží, které se už neprodává - takové zboží není vidět v katalogu, ale lze se na něho dostat z vyhledávačů.
7.4 Dodavatel si vyhrazuje právo změn cen vystaveného zboží.
7.5 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu již objednaného zboží v případě, že dojde k výchylce kurzu měny, navýšení ceny jeho dodavatelem nebo v případě, že cena je v systému chybně zadaná a prodej zboží za tuto cenu by dodavateli způsobil finanční újmu. O této skutečnosti bude neprodleně informovat odběratele.
7.5.1 Odběratel v případě podle bodu 7.5 má nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez sankcí.
7.6 Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s prohlížením katalogu obchodu a dalších částí webu, komunikací se zaměstnanci nebo technickými prostředky dodavatele a s uzavřením kupní smlouvy, si hradí odběratel sám.
7.7 Odběratel bere na vědomí, že ceny za odeslání objednávky, uvedené na webu obchodu, mohou být dodavatelem dotovány a nelze vyžadovat stejné ceny např. při opětovném zaslání.

 

8. Storno kupní smlouvy

8.1 Každá odeslaná objednávka je ze strany odběratele závazná. V případě, že se odběratel rozhodne kupní smlouvu zrušit, má dodavatel nárok na uhrazení storno poplatku do výše až 100 % kupní ceny zboží a dalších nákladů vzniklých v souvislosti s vyřizování objednávkou a jejím stornem, vyjma odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 4.1 těchto VOP. Výši storno poplatku určí dodavatel v závislosti na okolnostech storna a míry rizika delší nebo úplné neprodejnosti zboží. Toto neplatí pro případ, že dodavatel poruší některou svoji povinnost.
8.2 Zrušeno
8.3 Dodavatel si vyhrazuje zrušit kupní smlouvu v případě, že platí alespoň jedno z následujícího:
8.3.1 Odběratel v minulosti porušil kupní smlouvu
8.3.2 Odběratel má vůči dodavateli nesplacené nebo nedořešené závazky
8.3.3 Jednání odběratele se dodavateli jeví jako jednání s úmyslem poškodit dodavatele
8.3.4 Dodavatel není schopný dodat zboží/služby v požadovaném množství
8.3.5 Dodavatel není schopný dodat zboží/služby za uváděnou cenu v případě, že se vyskytnou okolnosti podle bodu 7.5 těchto VOP
8.3.6 Z IP adresy odběratele byly v minulosti vytvářeny falešné objednávky

9. Komunikace smluvních stran

9.1 Komunikace smluvních stran probíhá elektronicky přes systém internetového obchodu, e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně poštou.
9.2 U důležitější komunikace může dodavatel požadovat po odběrateli podepisování e-mailu kvalifikovaným certifikátem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.
9.3 Je-li to možné a očekává se to, dodavatel bude reagovat na komunikaci od odběratele v přiměřené době.
9.4 Dodavatel si vyhrazuje právo nereagovat na komunikaci v případě, že platí alespoň jedno z následujících:
9.4.1 komunikace je nevyžádaná dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
9.4.2 komunikace obsahuje vulgární nebo ponižující výrazy nebo výjevy, napadá nebo lživě obviňuje dodavatele
9.5 Dodavatel si vyhrazuje právo zamezit přístup ke svým službám a systémům komukoliv v případě, že z použité IP adresy byly v minulosti vedeny útoky na systém dodavatele s cílem poškodit systém nebo dodavatele, příp. zcizit nebo okopírovat data.

10. Záruční podmínky viz Reklamační řád

10.1 Záruční doba je uvedena zvlášť u každé položky obchodu.
10.2 Uvedená záruční doba je rozdělena na záruční dobu pro nakupující spotřebitele v délce 24 měsíců a pro firmy a podnikatele v délce 12 měsíců.
10.3 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží odběratelem (u odběratelů podle 2.2.2 těchto VOP datem vystavení faktury) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10.4 V případě výměny zboží za nové dostane kupující nový záruční list (je-li ke zboží dodáván), kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu. V případě, že ke zboží není záruční list dodáván, jsou veškeré potřebné informace uvedeny v reklamačním protokolu.
10.5 Odběratel je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat dodavatele o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou dodavatelem uznány.
10.6 Odběratel je povinen před zasláním zboží k reklamaci zazálohovat si všechna data. Dodavatel ani servis neručí za uchování dat v zařízení.
10.7 Odběratel je povinen reklamovat vadný výrobek ihned po zjištění prvního výskytu vady. Pozdější reklamace může být důvodem k zamítnutí reklamace.
10.8 Odběratel bere na vědomí, že v servisu mohou být bez náhrady odstraněny všechny přebytečné doplňky, jako jsou různé nálepky, blikátka, fólie na displejích apod.
10.9 Na dárky, které jsou ke zboží nebo objednávce přiloženy zdarma, nelze uplatňovat žádná spotřebitelská práva. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platných zákonů ČR.

10.10. V rámci akce Prodloužená záruka 30 měsíců je myšleno poskytnutí záruky v délce 6 měsíců nad rámec standardní záruční doby pro nakupující spotřebitele. Pro pro firmy a podnikatele je akce poskytována v délce 12 měsíců + 6 měsíců.

10.11. Prodloužená záruka je služba, kterou se poskytuje bezplatný servis nutný k odstranění závad výrobku způsobených vadným materiálem nebo vadou výroby, k nimž dojde při běžném používání, projeví se a jsou uplatněny v době platnosti Prodloužené záruky.

 

11. Reklamace

11.1 V případě, že odběratel objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:
11.1.1 V případě, že je odběratel spotřebitelem ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP, reklamovat může přímo ve smluvnim servisu, vyplněním reklamačního formuláře v internetovém obchodě dodavatele nebo písemně na adresu dodavatele.
11.1.2 V případě, že odběratel není spotřebitelem ve smyslu 2.2.1 těchto VOP, reklamuje přímo ve smluvnim servisu. Pokud pro daný výrobek není v ČR autorizovaný servis, pak odběratel reklamuje u dodavatele vyplněním reklamačního formuláře v internetovém obchodě dodavatele. V případě, že mu není reklamační formulář dostupný (neregistrovaný zákazník), reklamuje detailním popisem závady a uvedením všech kontaktních údajů včetně čísla bankovního účtu, zaslaném spolu s reklamovaným zbožím.
11.2 Odběratel odpovídá za přesný a čitelný popis závady. V případě, že je popis závady nečitelný, je zboží zasláno bez reklamace zpět na náklady odběratele. V případě, že je popis závady nepřesný, riskuje, že se nesprávně popsaná závada neprojeví.
11.3 Odběratel zašle zboží k reklamaci buď v originálním obalu nebo obalu, který reklamované zboží dostatečně chrání před případným poškozením při přepravě.
11.3.1 Na vady způsobené při přepravě se záruka nevztahuje.
11.3.2 Pokud odběratelem není spotřebitel ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP, může dodavatel vyžadovat zaslání originálního obalu a veškerého příslušenství pro příjem do reklamačního řízení.
11.4 K reklamovanému zboží odběratel přiloží záruční list (pokud byl dodán), detailní popis závady a úplnou kopii dokladu o koupi, pokud se s dodavatelem nedohodl jinak.
11.5 Dodavatel je povinen přiložit veškeré příslušenství, které je nutné k diagnostikování popsané závady, tj. baterie, nabíječka apod.
11.6 Je-li závada na zboží opravitelná v autorizovaném servisním středisku, je zde bezplatně opravena. V opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.
11.7 Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena:
11.7.1 Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP a jedná se o reklamaci v zákonem stanovené záruční době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11.7.2 Není-li kupujícím spotřebitel ve smyslu bodu 2.2.1 těchto VOP nebo se jedná o reklamaci v záruční době nad rámec zákonné lhůty, v nejkratším možném termínu.
11.7.3 Pro reklamaci v záruční době nad rámec zákonné lhůty může dodavatel vyžadovat splnění vlastních reklamačních podmínek a může záruku omezit jen na vybrané závady.
11.8 Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
11.8.1 neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
11.8.2 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
11.8.3 porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou (při reklamaci podle 11.7.2 a 11.7.3 těchto VOP)
11.8.4 zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci
11.8.5 zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80
11.8.6 zboží bylo poškozeno živly
11.8.7 zboží bylo mechanicky poškozeno
11.8.8 byly odstraněny štítky se sériovými čísly
11.8.9 zboží bylo poškozeno zanedbáním péče o zboží
11.8.10 zboží bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem, ...)
11.8.11 zboží bylo poškozeno elektrickým přepětím
11.8.12 zboží nebo jeho část bylo poškozeno počítačovým virem nebo použitím neautorizovaného software
11.8.13 zboží bylo poškozeno při používaní neoriginálního spotřebního materiálu
11.8.14 zboží bylo poškozeno provedením nekvalifikovaného zásahu
11.8.15 zboží bylo poškozeno při chybně provedeném upgrade (přehrání) firmwaru

11.9. Odběratele dále informujeme o možnosti mimosoudního řešení sporů, kdy subjektem mimosoudního řešení sporů (vyjma oblasti finančních služeb, elektronických komunikací, poštovních služeb a některých energetických odvětví) je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

11.9.1 Odběratel má dále možnost řešení spotřebitelských sporů on-line, k řemuž může využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.12. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
12.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
12.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
12.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
12.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 

13. Ochrana osobních dat

13.1 Dodavatel a/nebo prodávající se plně řídí zákonem č.. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Respektuje Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

13.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

13.3. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“

13.4 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

14. Povinnosti při nakládání s elektrozařízením

14.1 Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení pocházející z domácností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to v počtu odpovídajícím dodanému zboží a pouze u elektrozařízení obdobného typu a užití.

 

15. Řešení sporů

15.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.  Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.  Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Tyto VOP vstupují v platnost 1.4.2016. Předchozí znění VOP jsou dostupná na vyžádání v sídle dodavatele.
16.2 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu VOP, aktuální nabídky, cen, dostupností, technických specifikací zboží.
16.3 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.